Powershell – Jak vytvořit více po sobě jdoucích objektů (složka, soubor, atd…) a jejich vylistování

Jednoduchá ukázka, jak si můžete pomocí nástroje powershell vytvořit více po sobě jdoucích (název) objektů najednou.

pro informaci operátor % nahrazuje “where-object”

>2010..2020 | %{new-item -name rok$_ -ItemType directory }
>2010..2020 | %{get-childitem -name rok*$_ }


Captubre

Déle ještě připojuji informaci, že při hledání používáme =  * představuje více znaků, ? pouze jeden. Ukázka viz. níže

VSN

Vytvoříme si soubory s příponou .txt 🙂

>2010..2020 | %{new-item -name rok$_.txt -ItemType file }

Captubrelast

>5..8 | %{New-Item -name RDO$_’CZ’  -ItemType directory}

Nakonec ještě jak vytvořit více souborů s měnícím se číslem uvnitř názvu složky .

New-Item_spojeniSlov

 

How set static global catalog on MS Exchange Server 2010

Show current settings

Powershell:    get-ExchangeServer -identity <servername> -status | fl

Powershell:   get-ADServersettings | fl

 

you can find info in the Event log/app id = 2080

———————————————————————————

Set Static GC Server

Powershell: Set-ExchangeServer -Identity <servername> -StaticGlobalCatalogs <FQDN of DC GC >                            “If  you want to go back, change <FQDN of DC GC > to $Null  ”

———————————————————————————

Show key in Registry

[PS] C:\Windows\system32>$key=get-itemProperty “HKLM:\system\CurrentControlSet\services\MSExchange ADAccess\Profiles\Default\UserGC1” | select -Property HostName | fl HostName

[PS] C:\Windows\system32>$key

———————————————————————————

For change , restart MS Exchange services or restart server

🙂