Příkaz pro zobrazení “disable” mailbox-ú v powershell konzoli – Exchange 2007

Na serveru Exchange v powershell  – pro exchange vložíme tento příkaz

Get-MailboxStatistics -Server “jmeno vašeho exchange serveru” | where {$_.DisconnectDate -ne $null } | select Name,DisconnectDate

little bit from EMS

Get-MailboxDatabase -identity “SERVERNAME\First Storage Group\Mailbox Database” | Add-ADPermission -user administrator -AccessRights FullAccess

ADD-ExchangeAdministrator -Identity ‘ead.com/users1/exadmigroup’ -Role ‘RecipientAdmin’

OrgAdmin

RecipientAdmin

ViewOnlyAdmin

ServerAdmin

Jak hromadně vytvořit AD uživatele i s Mailboxem na serveru Exchange 2007

Pohodlný způsob jak vytvářet účtyv AD  i s Mailboxem

Můžete provádět na serveru exchange 2007 , kde máte powershell pro exchange a právo “domain admina” + právo exchange pro vytvoření mailboxu .

Připravte si v notepadu př.

Alias, Name, FirstName, LastName, UPN
User21, User21, User, 21, user21@domain.com
User1, User1, User, 1, user1@domain.com
uložte s příponou .csv ( uložil jsem si na c:\newusers.csv )
Nyní v powershellu
prvním příkazem vytvoříme default-ní heslo pro všechny nové uživatele.
$password = Read-Host “default password:” -AsSecureString
nyní je čas na příkaz pro import .csv
import-csv c:\newusers.csv | foreach { New-Mailbox –alias $_.Alias –name $_.Name -FirstNAme $_.FirstName -LastName $_.LastName –UserPrincipalName $_.UPN –Database “xxxxxxx” –OrganizationalUnit xxxx –Password $password –ResetPasswordOnNextLogon:$true }
$password – 1 příkaz
pohodlné 🙂 při zakládání více uživatelů

powershell commands exchange 2007

dostanete ve výstupu – jméno serveru , Storage groups , jméno , počet mailboxů v DB

Get-MailboxDatabase | Select Server, StorageGroupName, Name, @{Name=”Number Of Mailboxes”;expression={(Get-Mailbox -Database $_.Identity | Measure-Object).Count}} | Format-Table -AutoSize

převzato a odzkoušeno

http://exchangeshare.wordpress.com/2009/07/27/exchange-2007-database-statistics-in-powershell/

Velikost DB

Get-MailboxDatabase | Select Server, StorageGroupName, Name, @{Name=”Size (GB)”;Expression={$objitem = (Get-MailboxDatabase $_.Identity); $path = “`\`\” + $objitem.server + “`\” + $objItem.EdbFilePath.DriveName.Remove(1).ToString() + “$”+ $objItem.EdbFilePath.PathName.Remove(0,2); $size = ((Get-ChildItem $path).length)/1048576KB; [math]::round($size, 2)}}, @{Name=”Size (MB)”;Expression={$objitem = (Get-MailboxDatabase $_.Identity); $path = “`\`\” + $objitem.server + “`\” + $objItem.EdbFilePath.DriveName.Remove(1).ToString() + “$”+ $objItem.EdbFilePath.PathName.Remove(0,2); $size = ((Get-ChildItem $path).length)/1024KB; [math]::round($size, 2)}}, @{Name=”No. Of Mbx”;expression={(Get-Mailbox -Database $_.Identity | Measure-Object).Count}} | Format-table -AutoSize

velikost DB

[PS] C:\Documents and Settings\Administrator>$dbs = Get-MailboxDatabase -server
e ; $dbsizes=@{}; ForEach ($db in $dbs) {$file = Get-ChildItem $db.EdbFilePath;
$dbsizes.Add($db.Name,$File.Length)}; $dbsizes.GetEnumerator() | Sort-object Val
ue


Get-ToThePrompt -at PowerGUI.org

IE 9 beta, nejde hýbat oknem.

Nejspíš způsobeno politikou, když jsem si IE 9 Beta nainstaloval na pracovní NB – WIN Vista nemohl jsem hýbat s oknem tak jako doma na svém PC.V registru jsem viz.pod změnil hodnotu 1 – a nastavil jsem hodnotu 0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
“ITBar7Position”=dword:00000000
po restartu IE je vše ok ,  uvidíme až se zase přihlásím v práci k síti 🙂